Home > Utazási feltételek

1. A BOCI Travel Kft. (székhely: 2030 Érd, Borbolya u. 51., elektronikus levelezési cím: info@bocitravel.hu, telefonszám: 06 70 328 5208; Adószám: 13767581-2-13, Cégjegyzék szám: 13-09-108925; nyilvántartási szám: U-000761) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) Hatodik könyv I-II részének általános szabályai, az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló, többször módosított 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet előírásai és az e szerződésben foglaltak irányadóak.

2. Az úticélt, az útvonalat, a tartózkodási helyeket, a szálláshelyhelyét, típusát – a főbb jellemzőinek meghatározásával –, a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatát; ha a szálláshely szerinti ország komfortfokozatra vonatkozószabályai eltérnek a hazaitól, az erre vonatkozó figyelemfelhívást,az indulás és a visszaérkezés pontos helyét és időpontját, az útitervben szereplő indulási és érkezési időpontokat és helyeket,az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, ideértve az utazásszervező által szervezett, a részvételi díjban benne foglalt fakultatív programokon való részvétel feltételeit, a részvételi díj forintban meghatározott összegét, mely részszolgáltatásokra nyújt fedezetet, a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek forintban meghatározott összegét, az ezek változásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívást, valamint azt, hogy a részvételi díj magában foglalja-e a baleset-, betegség- és poggyász-, illetve az elállás kockázatára vonatkozóbiztosítás díját, a befizetendő előleget és az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj fennmaradó része megfizetésének rendjét, a szállítóeszköz(öke)t, annak jellemzőit és kategóriáját, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elindításának feltétele, továbbá azt a határidőt, ameddig az utazásszervező az utazásnak a legalacsonyabb létszám el nem érése okán történő elmaradásáról az utast értesíteni köteles, valamint az utas külön kéréseit a BOCI Travel által kiadott utazási ajánlat (tájékoztató), akciós ajánlat, a jelentkezési lap és a BOCI Travel írásos visszaigazolása tartalmazza (együttesen az utazási csomag). Az utazási ajánlatban (tájékoztatóban), az akciós ajánlatban, a jelentkezési lapban és a visszaigazolásban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az utas kijelenti, hogy a BOCI Travel által kiadott utazási ajánlatban (tájékoztatóban) és jelen szerződés egyéb, fent felsorolt mellékleteiben rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja. Az e szerződésben szereplő utazási ajánlatban történt változásokról a BOCI Travel írásban köteles tájékoztatni az utast. Amennyiben a változás az utazási szerződés megkötését követően következik be, úgy az utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől jogosult a szerződéstől elállni, amely döntését haladéktalanul köteles a BOCI Travel tudomására hozni. Az utas ebben az esetben igényt tarthat az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra, ha ennek nyújtására a BOCI Travel-nek lehetősége van, amennyiben erre nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a BOCI Travel a teljes befizetett díjat azonnal visszafizeti az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal együtt, valamint megtéríti az utasnak az elállás következtében felmerült kárát. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az utasnak kifizethető kártérítés összegét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozzák.

3. A BOCI Travel az általa kiadott programfüzetben (utazási ajánlat) közöltektől eltérhet, amennyiben a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt az utassal – igazolható módon – közli.

4. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés az utas által megrendelt szolgáltatások BOCI Travel által írásban történt visszaigazolása esetén lép hatályba. A BOCI Travel kötelezettséget vállal, hogy a leelőlegezett szolgáltatást a megrendeléstől számított legfeljebb 4 (négy) munkanapon belül írásban visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás ezen az időtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett előleg haladéktalanul visszajár, az erre az időszakra eső törvényes kamattal együtt. Amennyiben az utas a szolgáltatást nem személyesen rendeli meg, úgy a helyette eljáró személy ez irányú jogosultságát szabályszerű meghatalmazással köteles igazolni.

5. Az utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az utazási iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás elindulása előtt 30 nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a. Az utas tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. A részvételi díj előleg megfizetett összege teljes mértékben visszajár az utasnak, ha az utazás a BOCI Travel érdekkörében felmerült bármely okból hiúsul meg.

6. A BOCI Travel vállalja, hogy a teljes részvételi díj utas által való megfizetését követően kalkulált Áfa-t is tartalmazó számlát állít ki az utas nevére. A BOCI Travel, abban az esetben, ha az utas a szerződéstől legfeljebb az utazás megkezdése előtt eláll, vagy ha az utazás a BOCI Travel érdekkörében felmerült bármely okból meghiúsul, kötelezettséget vállal arra, hogy az utas által megfizetett, lemondási költséggel, mint bánatpénzzel csökkentett részvételi díjat az utasnak közvetlenül vagy közvetítője útján legkésőbb az elállástól számított 8 napon belül visszatéríti.

7.a) A közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának megváltozása, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, üzemanyagár valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forint árfolyamának időközi változása miatt a BOCI Travel a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét a BOCI Travel az utassal írásban közli. A díjemelés mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül dönthet az utazási szerződéstől történő elállásról és erről haladéktalanul köteles a BOCI Travel-t tájékoztatni, ami az összeget teljes egészében visszatéríti, a visszatérítés időpontjáig járó törvényes kamattal együtt. Az utast ebben az esetben is megilleti jelenszerződés 7. pont a) alpontjában meghatározott jogosultság.
b) A repülőgéppel közlekedő utasokkal kapcsolatosan a légitársaságok által előre nem közölt, közbeeső leszállásokra, repülőgépcseréjére – a légitársaság szabályzata szerint, egyúttal a BOCI Travel felelősségének kizárásával – bármikor sor kerülhet,valamint a légitársaságok indulási és érkezési időpontjai tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés részét. Ilyen jellegű módosításról a BOCI Travel érintett utasait tájékoztatja, amint a módosításról tudomást szerez.
c) Abban az esetben, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül a BOCI Travel, amennyiben lehetőség van rá, a megrendelt szolgáltatással azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást kínálhat, amennyiben az így kínált szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti. Ha az utas nem fogadja el a felkínált szolgáltatást, akkor elállhat a szerződéstől, a befizetett díjat a BOCI Travel haladéktalanul visszafizeti.

8. A BOCI Travel az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal az utazási szerződéstől elállhat. Megilleti az elállás joga a BOCI Travel-t abban az esetben is, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső körülmény (a célországban bekövetkezett –az emberi életet és egészséget, illetve a vagyon biztonságát veszélyeztető– politikai esemény, valamint természeti csapás) veszélyezteti. Ha a BOCI Travel a szerződéstől eláll, az utas
a) az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a BOCI Travel-nek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű a BOCI Travel köteles a különbözetet az utasnak megtéríteni. b) követelheti a teljes befizetett díj visszafizetését és a díj után járó törvényes kamat megfizetését. Ha a BOCI Travel nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a BOCI Travel a fentiekben foglaltakon túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha
c) az emberi életet és egészséget, illetve a vagyon biztonságot veszélyeztető, a vagy általa nem befolyásolható ésszerűen el nem hárítható külső körülmény merül fel, amely a szerződésmegkötésekor nem látott és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem is láthatott előre (vis maior esete) vagy
d) a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő számot nem éri el és erről az utast az utazás megkezdését 15 nappal megelőzően írásban tájékoztatta.

9. Amennyiben a BOCI Travel az utazás feltételeit a szerződéskötés után rajta kívül álló okból lényegesen meg kívánja változtatni (pl. az utazás időpontjának megváltozása, az eredeti ajánlathoz képest alacsonyabb kategóriájú szálláshely biztosítása, ha a meghirdetett programokat és kirándulásokat nem lehet teljes körűen megtartani, stb.), az utas a változás közlésétől számított 3 napon belül az utazási szerződéstől elállhat. Az elállás jogkövetkezményeire a 7/a., b. pontban foglaltak irányadók. Nem minősül a szerződés lényeges változtatásának, ha a BOCI Travel az egyes részszolgáltatásokat kényszerű okokból megváltoztatta,vele azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást biztosított.

10. Ha az utas nem az előző pontokban felsorolt okok miatt, az utazás megkezdése előtt 60 napon belül, de 35. napon kívül az utazási szerződéstől eláll, vagy a szerződést bármikor módosítja, az utazás teljes részvételi díjának 10%-át köteles bánatpénzként megfizetni. Ha az utas az utazás megkezdése előtti 35. napon belül, de az utazás megkezdésének napját megelőző legfeljebb 6. napokon belül a szerződéstől eláll, vagy a foglalást módosítja, az alábbi kártalanítást kell bánatpénzként megfizetnie:
35-20. nap a részvételi díj 30 %-a, 19-10. nap a részvételi díj 50 %-a, 9-6. nap a részvételi díj 80 %-a
Az utazást megelőző 5-0 nap időtartamában történő visszalépés vagy módosítás esetén az utas a részvételi díj teljes egészét, azaz 100%-át fizeti meg bánatpénzként. A fizetendő bánatpénzt a BOCI Travel jogosult levonni az utasnak visszajáró részvételi díj összegéből. Lemondási időpont: amikor az Utas elállási szándékát írásban bejelenti, és arról az utazási iroda tudomást szerez.

11. A 9. pont esetében indokolt visszafizetés az utas szerződéstől való elállásától számított 8 napon belül történik.

12. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvételi jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utas az engedményezésről haladéktalanul köteles írásban a BOCI Travel-t tájékoztatni és az igazolt többletköltségeket viselni. Engedményezésre csak változatlan szolgáltatások mellett van lehetőség, vízumköteles országokba szóló utazás esetén pedig továbbá akkor, ha az engedményezés folytán belépő személy a szükséges vízummal rendelkezik. Amennyiben engedményezésre azért nincs lehetőség, mert a repülőgépes helyfoglalási rendszer az utas személyének megváltoztatását a rendelkezésre álló időn belül már nem teszi lehetővé, a BOCI Travel-t ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.13. Az utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és abban foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik.

14. Az utazási szerződés lehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. A BOCI Travel felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő,sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha
a) a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy
b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani,vagy
c) vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan,előre nem látható körülmény – háborús események,sztrájkok, nagyobb erőhatalom, elháríthatatlan természeti jelenségek,vagy technikai akadályok –, amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. A BOCI Travel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét jelen szerződésben a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.

15. A BOCI Travel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda stb.), vagy közvetítője útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.
a) Ha a BOCI Travel az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. A BOCI Travel nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
b) Amennyiben az utas a szolgáltatások bármelyikét kifogásolja, köteles ezt a telepített idegenvezetővel, annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, aki köteles jegyzőkönyvet felvenni, melyben saját véleményét is mellékeli és ennek egy példányát köteles az utasnak átadni. Az idegenvezető erről a BOCI Travel-t haladéktalanul tájékoztatja és a szükséges intézkedéseket megteszi Az utas a nem szerződésszerű teljesítésből eredő igényét hazaérkezését követően haladéktalanul, legfeljebb a hazaérkezését követő 5 (öt) munkanapon belül köteles a fenti módon felvett jegyzőkönyv becsatolásával együtt a BOCI Travel-hez írásban bejelenteni. A kárigény bejelentésére nyitva álló 5 napos határidő utas általi elmulasztása esetén a BOCI Travel mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. A BOCI Travel köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast.

16. A BOCI Travel tájékoztatja az utast, hogy a légi fuvarozóknak, mint a BOCI Travel közreműködőinek felelősségét a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi VII. törvény korlátozza.

17. A BOCI Travel szervezett utazásoknál betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére utasbiztosítás köthető az utazási irodában. Ezen felül a BOCI Travel, mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. Az útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a http://www.bocitravel.hu/ internetes oldalakon, illetve az értékesítő utazási irodákban. Az útlemondás, valamint a betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére vonatkozó biztosítások árát a részvételi díj nem tartalmazza.

18. A BOCI Travel az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor -írásban tájékoztatja az utast a BOCI Travel idegenvezetőjével vagy helyi képviselőjével, ezek hiányában közvetlenül a BOCI Travel-nél, az utazás célállomásáról kezdeményezhető kapcsolatfelvétel módjáról, valamint az utazási okmányok átvételének helyéről és idejéről, tájékoztatja továbbá az utas által igénybe vehető biztosításokról, amennyiben azokat a programfüzetben (utazási ajánlat) nem tette közzé.

19. A BOCI Travel az utast a jelentkezéskor tájékoztatja arról,hogy az utazáshoz szükséges okmányokat (vízum stb.) az utas szerzi be vagy megbízásából az iroda. Az utast tájékoztatja az egyes adatszolgáltatási időkről. A határidő elmulasztása esetén az utazás az utasnak felróható okból meghiúsultnak tekinthető.

20. Az utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozóhatályos (útlevél, vízum, vám, deviza, egészségügyi és egyéb) jogszabályokat megtartani. Az utas kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele az út indulását követő legalább 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az utast terhelik. Amennyiben az utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, a BOCI Travel jogosult az utassal szemben a teljes részvételi díjat bánatpénzként érvényesíteni.

21. Az utazás során az utasnak felróható okból bekövetkező szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén, az utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.

22. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

23. Az utas poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazása során az utas gondoskodik, ha csak azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a BOCI Travel közreműködője át nem vette.

24. A BOCI Travel működési engedélyének száma: U-000761.

25. A BOCI Travel a működéséhez előírt vagyoni biztosíték vonatkozásában az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel (1132 Budapest, Váci út 36-38.) kötött szerződést. A biztosítás kötvényszáma: 29630-KE-01/2016
A vagyoni biztosíték összege: 5.000.000 Ft, a 213/1996, (XII.23) Kormányrendelet az írányadó.

26. A BOCI Travel által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésére törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének

27. A díjemelés indokoltsága és az utazási szerződés hiányossága tekintetében az utas a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.

Az utas ÁFA nyilatkozata:
utas az az ügyfél, aki a szolgáltatást

a) nem Áfa-adóalanyaként vagy nem ÁfA-adóalanyi minőségben, illetőleg

b) egyéb az előző a) alpont alá nem tartozó esetekben pedig a saját nevében és javára veszi igénybe

Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást (Megfelelő rész aláhúzandó) utasként nem utasként veszem igénybe

A BOCI Travel 2016. február 1-től érvényben lévő Általános Szerződési Feltételeit és az EUB2017-07BST jelű biztosítási feltételeket átolvastam és megértettem, az utazással és az útlemondásra és útmegszakításra vonatkozó biztosítással kapcsolatos mindenre kiterjedő tájékoztatást megkaptam és megértettem, és a fenti feltételeket mint akaratommal mindenben megegyezőt elfogadom, melyet aláírásommal tanúsítok:

………………………………………………………………..
Ügyfél aláírása, Utas vagy képviselője részéről

Külön felhívjuk figyelmét, hogy a biztosító biztosítási feltételekben és az ügyféltájékoztatóban külön fejezetekben foglalta össze a Polgári törvénykönyvtől, illetve a korábbi általános szerződési feltételtől lényegesen eltérő rendelkezéseket. Alulírott nyilatkozom, hogy ezen eltérő rendelkezéseket megismertem és azokat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.

………………………………………………………………..
Ügyfél aláírása, Utas vagy képviselője részéről

Dátum:

 

Utazási iroda részéről